หน้าหลัก      คณะกรรมการดำเนินงาน
  

  คณะกรรมการดำเนินงาน  

  อธิการบดี

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
อพสธ.

รองประธานกรรมการรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กรรมการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

กรรมการคณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
 

กรรมการคณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์

กรรมการคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ

กรรมการ

 รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กรรมการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

กรรมการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการรักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์

กรรมการคณบดีคณะนิติศาสตร์

กรรมการ


 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานบริการวิชาการเพื่อสังคม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ