หน้าหลัก      คณะกรรมการดำเนินงาน
  

  คณะกรรมการดำเนินงาน  

  อธิการบดี

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 

รองประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองประธานกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
อพสธ.

รองประธานกรรมการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กรรมการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

กรรมการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

กรรมการคณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์

กรรมการ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการ

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

กรรมการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์

กรรมการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์

กรรมการ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
สำหรับสหวิทยาการ

กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้างานบริการวิชาการเพื่อสังคม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ