หน้าหลัก      แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
 

 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยพายัพ

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ (บาท)
F1A3 การเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชไม้หอมในวรรณคดีล้านนา ในพื้นที่มหาวิทยาลัย พื้นที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว อำเภอเมือง และเนื้อที่ 50 ไร่ อาจารย์พิมประภา วรรณเนตร มหาวิทยาลัยพายัพ 5,000
F1A3 รวบรวมและปลูกพันธุ์ไม้บุนนาค พันธุ์ไม้ประจำมหาวิทยาลัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัย พื้นที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว อำเภอเมือง และเนื้อที่ 50 ไร่ คณะกรรมการดำเนินงาน ฯ มหาวิทยาลัยพายัพ 10,000
F2A4 ศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจำมหาวิทยาลัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัย พื้นที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว อำเภอเมือง และเนื้อที่ 50 ไร่ ผศ.ดร.สุกัญญา เขียวสะอาด มหาวิทยาลัยพายัพ 100,000
F3A8 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. พื้นที่ที่ อพ.สธ. กำหนด รศ.เอนก ชิตเกษร มหาวิทยาลัยพายัพ 100,000
F3A8 การจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพายัพ ดำเนินการดูแลเว็บไซต์อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยพายัพอย่างต่อเนื่องทุกปี รศ.เอนก ชิตเกษร มหาวิทยาลัยพายัพ 5,000
 


หมายเหตุ : F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช A4กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช A7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช