หน้าหลัก      คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ
ประธานคณะทำงาน

 

รศ.เอนก ชิตเกษร
รองประธานคณะทำงาน

ผศ.ดร.สุกัญญา เขียวสะอาด
คณะทำงาน

ผศ.อัชฌา วารีย์
คณะทำงาน


ผศ.สุรชัย เดชพงษ์
คณะทำงาน

 


อ.ดร.ภก.ธีรพงศ์ ตั้งใจ
คณะทำงาน

 


อ.คมกฤต วงค์นาง
คณะทำงาน

 


อ.ประภาวรรณ ปุรณะพรรค์
คณะทำงาน

 


อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
คณะทำงาน

 


ศจ.มานะ ดวงสุวรรณ
คณะทำงาน

 


อ.มนฤดี ม่วงรุ่ง
คณะทำงาน

 


พิชัย วิมลไชยพร
คณะทำงาน

 


อัษฎา บุญเรืองยา
คณะทำงานและเลขานุการ

 


หทัยทิพย์ ตาแส่ง
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ