หน้าหลัก      เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์


  • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
  • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
  • ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ