คณะทำงาน

ผช.ดร. เทียร เลรามัญ

ประธานกรรมการ

รศ. เอนก ชิตเกษร

รองประธานกรรมการ

รศ. บุษบา อารย์

คณะทำงาน

ผศ.ดร. สุกัญญา เขียวสะอาด

คณะทำงาน


อ.ดร.ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ

คณะทำงาน

อ. อัชฌา วารีย์

คณะทำงาน

ผศ.ดร. กิจจา โตไพบูลย์

คณะทำงาน

ผศ.ดร. พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล

คณะทำงาน


สุรชัย จิณะแก้ว

คณะทำงาน

อ. คมกฤต วงค์นาง

คณะทำงาน

อ. พิมประภา วรรณเนตร

คณะทำงานและเลขานุการ

อัษฏา บัญเรืองยา

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


มณีทิพทย์ ดิลกพัฒนมงคล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ