คณะกรรมการ

อธิการบดี มพย.

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองประธานกรรมการ

เลขานุการ อพสท.

รองประธานกรรมการ

คณบดีคณะดุริยศิลป์

กรรมการ


คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

กรรมการ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

กรรมการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตรื

กรรมการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

กรรมการ


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

คณบดีคณะนิติศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ


คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

กรรมการ

คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร

กรรมการ

ผอ. สำนักวิจัย และบริการวิชาการ

กรรมการและเลขานุการ


ผอ. สำนักหอสมุด

กรรมการและผู้ช่วยเลบขานุการ